Kalendář

V rámci vzdělávací nabídky organizujeme různé, pro děti atraktivní programy, návštěvy divadelních či hudebních vystoupení, školní výlety, exkurze, projektové dny, tematické besedy, tvořivé dílničky s rodiči a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání (lekce plavání, lyžařský kurz, škola v přírodě)
Mateřská škola informuje zákonné zástupce dětí v dostatečném předstihu o plánovaných akcích pořádaných  mateřskou školou písemným oznámením na nástěnce v šatně dětí, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelkami. Doporučujeme sledovat nástěnky a web školy.
Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci dítěte.