Předškoláci

Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte).
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8 do 12 hodin.
Souhrnné informace informace o povinném předškolním vzdělávání naleznete zde.
 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; 
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
 
Příprava dítěte na vstup do 1. třídy
Konkrétní náměty uvádíme zde.
Zde si můžete s vaším předškoláčkem vyzkoušet, jak na tom před zápisem do 1. třídy je. 
Další úkoly pro předškoláky můžete stáhnout např. zde.
Optimální připravenost pro vstup do 1. třídy ZŠ
 
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
S tím, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy se můžete seznamit zde.
Jedná se o materiál, který vydalo MŠMT pod č. j. 9482/2012-22. Byl vytvořen odborníky na předškolní vzdělávání a pedagogy z praxe a je určen Vám, kteří se zajímáte o vzdělávání svého dítěte. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí základní přehled toho, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny výchovné a vzdělávací předpoklady. Mějte však na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné. Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá naše vzájemná spolupráce.