Předávání a vyzvedávání dětí

Způsob předání dítěte
Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce. Za bezpečnost dítěte odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce do doby jeho předání zákonnému zástupci, provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 
Kdy je možné dítě vyzvednout
Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu a odchází "poo", si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11:50 do 12:00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou.
V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:15 do 16:00 hodin
Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, učitelka zůstává s dítětem v mš a telefonicky kontaktuje zákonné zástupce, popř. další poskytnuté telefonické kontakty. Pokud se do 1 hodiny nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce či jinou pověřenou osobu, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.
 
Pověření k vyzvedávání
Zákonní zástupci mohou zmocnit k vyzvedávání dítěte i další osoby popř. sourozence dítěte, které uvedou do k tomu určeného tiskopisu.