Stravování v MŠ

Podmínky stravování
Podmínky stravování dětí jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní jídelny-výdejny, který je dostupný na hlavní nástěnce školy a webových stránkách školy.
Zákonný zástupce při nástupu dítěte do mateřské školy vyplní přihlášku ke stravování.
 
Způsob a rozsah stravování
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě zákonný zástupce přihlásí stravu dítěti v kanceláři školní jídelny (dále ŠJ) při ZŠ Valašská Polanka, která stravu pro mateřskou školu zajišťuje.
Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
ŠJ připravuje dopolední přesnídávky, obědy a odpolední svačiny. Obědy jsou převáženy ve várnicích či termoboxech s gastronádobami pracovnicí ŠJ-výdejny do mateřské školy. Ve ŠJ-výdejně je pracovnice vydává do obou tříd mateřské školy, v nichž probíhá vlastní stravování dětí.
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Přesnídávky, odpolední svačiny a pitný režim (pitná voda, čaje, ovocné šťávy, sirupy, vitamínové nápoje,…) jsou zajišťovány v MŠ. Nápoje mají děti k dispozici v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu. Nápoje jsou připravovány podle zásad zdravé výživy, s častou obměnou jednotlivých druhů nápojů. Finanční příspěvek na pitný režim hradí zákonní zástupci v průběhu září v hotovosti třídním učitelkám proti podpisu (příspěvek je vždy zákonnými zástupci odsouhlasen a schválen na úvodní třídní schůzce).
Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná ŠJ a vydávána dětem v době jeho pobytu v MŠ.
 
Omezení ve stravování
Pokud se dítě přijaté do MŠ musí stravovat s určitým omezením, zákonný zástupce doloží potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost. Tomuto dítěti bude po dohodě s vedoucí ŠJ upravována strava. Zákonnému zástupci dítěte je umožněno přinést dítěti i vlastní stravu (dle Vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). Strava je uložena v samostatné polici lednice ve ŠJ-výdejně, s označením jména dítěte a data spotřeby.
 
Kdy se v MŠ podává strava
Podávání dopolední přesnídávky probíhá v čase 8.25 - 8:45 hod., obědu 11:30 - 12:00 h., odpolední svačiny 14:00 - 14:20 h.
Režim podávání přesnídávky a svačiny je ve 2. třídě samoobslužný. V obou třídách děti po jídle samostatně odnáší použité nádobí na vozík.
 
Aktuální jídelní lístek je dostupný na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy v sekci Stravování-Jídelníček.