Informace o škole

Bylo...
Byl jednou jeden král a ten měl krásnou a chytrou dceru. A nepřál si pro ni nic jiného, než aby se v životě měla dobře, vždy si věděla rady a našla si hodného ženicha...
Ne, ne, pardon, tohle byla trochu jiná pohádka.
Ta naše začala v roce 2003, kdy se od 1. ledna MŠ ve Valašské Polance stala příspěvkovou organizací s názvem Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín, právním subjektem zřízeným obcí Valašská Polanka. V tu dobu ještě sídlila v původní budově č. p. 81, která však již byla v nevyhovujícím stavu. A tak se daly chytré hlavy dohromady a rozhodly o vybudování nové MŠ, která bude odpovídat požadavkům, předpisům a trendům současného předškolního vzdělávání.
A tak není náhodou, že dne 3. září roku 2018 byla uvedena do provozu současná MŠ s veškerým zázemím pro děti i personál.

 
Je...
Od roku 2018, po provedené rekonstrukci a vybudování nových, vyhovujících prostor, se současná MŠ nachází v 1. patře budovy č. p. 366, v mimoškoním pavilonu ZŠ, nad školní jídelnou ZŠ, odkud je MŠ dodávána strava. MŠ je vybavena schodišťovou plošinou pro přepravu stravy na výdejním vozíku, těžkých břemen a rovněž umožňuje imobilním osobám přístup do 1. patra. Jedná se o hlavní budovu MŠ, ve které se nachází 2 třídy (1. třída Mravenečci a 2. třída Včeličky).
Od 1. 9. 2023 je naše MŠ třítřídní, kdy 3. třída (Sovičky) se nachází v budově staré MŠ č. p. 81. Jedná se o odloučené pracoviště MŠ.
MŠ zajišťuje celodenní provoz (6:30 - 16:00 hodin) pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejvýše však od 2 let (děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok)V současné době je nejvyšší povolený počet dětí v MŠ 82 dětí. Každá třída, která se naplňuje do počtu 24 dětí (ve výjimečných případech s povolenou výjimkou nejvýše 28 dětí, 3. třída 26 dětí - přistěhování dítěte předškolního věku do Valašské Polanky, návrat dítěte z 1. tř. ZŠ), má svoji třídu s hernou, lehárnu, šatnu a umývárnu. Třídy a herny jsou prostorné, vybaveny novým nábytkem a uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Lehárny jsou vybaveny lehátky pro odpolední odpočinek a vše odpovídá hygienickým předpisům a potřebám dětí.
 
Bude...
A co čeká naši mateřinku v budoucnosti? V pohádce bychom se podívali do křišťálové koule nebo mávli kouzelným proutkem, ale bohužel, ty nemáme. Můžeme ale říci, že se všichni v MŠ z celého srdce snažíme poskytovat dětem v předškolním věku, v jedné z rozhodujících etap v dalším celoživotním učení, základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy. Pěstujeme u nich vztah k rodné obci a okolí, vedeme je k pozitivnímu vztahu ke kulturním tradicím a zvykům, rozvíjíme komunikativní dovednosti, lásku k rodině a rodičům. Tedy postupně je vybavujeme kompetencemi důležitými pro celý jejich další život. Přístupem, vzdělávacím programem a nabídkou činností se snažíme maximálně přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení.
K rozvoji naší MŠ nemalou měrou přispívá vzájemná spolupráce se zřizovatelem.