Režim dne

Režim dne mateřské školy je z organizačních důvodů školy stanoven rámcově. Tedy je specifický pro každou třídu, respektuje věkové složení a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Učitelky přizpůsobují svoji výchovně vzdělávací práci aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je respektováno soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidné části třídy /herny/ a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.
Časové údaje jsou orientační, vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne vzájemně provázaným a vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, formou individuální, skupinové a frontální činnosti, s dostatkem prostoru pro spontánní hru.
Uspořádání dne odpovídá hygienickým požadavkům dle platných norem, aby byla zajištěna péče o bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Po obědě je všem dětem umožněn odpolední odpočinek při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních zařízení a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Mateřská škola informuje zákonné zástupce dětí v dostatečném předstihu o plánovaných akcích pořádaných  mateřskou školou písemným oznámením na nástěnce v šatně dětí, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelkami. Doporučujeme sledovat nástěnky a web školy.
Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci dítěte.
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM REŽIMOVÝCH ČINNOSTÍ
6:30 - 8:00 Příchod dětí do mateřské školy a předání učitelkám, volné hry dle zájmu dětí, námětové hry, skupinové a individuální činnosti nabízené učitelkou (tvořivé, konstruktivní činnosti, pokusy, řešení úkolů na PC, činnosti na rozvíjení pregramotností, literární, hudební, jazykové a pohybové chvilky). Je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví zájem o samostatnou práci či pobyt v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. V období adaptace je dětem umožněn individuální režim.
8:00 – 8:45 Volně spontánní zájmové aktivity, osobní hygiena, dopolední přesnídávka (dle možností samoobslužný režim)
8:45 - 9:30 Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, při nichž je rozvíjena tělesná a pohybová zdatnost, rozumové, citové, poslechové, řečové a manipulační dovednosti - společné setkání a rozhovory, komunitní chvilka, cvičení, didakticky cílené činnosti (frontální či skupinové), prožitkové, pohybové, hudební, jazykové a dramatické hry
9:30 - 9:40 Ovocná svačinka, pitný režim, osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku
9:40 - 11:30 Pobyt venku (hry na dětském hřišti nebo vycházka po okolí mš), při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti a aktivity se zaměřením na probírané téma, pohybové aktivity, seznamování s přírodou živou i neživou, s přírodními jevy a s okolním světem. Pobyt venku je přizpůsoben počasí, v případě nepříznivého počasí pokračují řízené či spontánní činnosti v mš, společenské, námětové nebo pohybové hry, učitelky se věnují dětem s PO, OŠD. V zimě je omezen při nepříznivých klimatických podmínkách (vítr, mlha, inverze, teploty pod -10oC), v letních měsících se aktivity přesouvají ven.
11:30 - 12:00 Příprava na oběd, oběd
12:00 – 14:00 Osobní hygiena, odpolední odpočinek (spánek) dětí, poslech pohádek, relaxační hudby, děti s nižší potřebou spánku průběžné vstávání a klidové hry a činnosti. Jsou respektovány biologické potřeby dětí, učitelka respektuje individuální potřeby dětí.
14:00 – 16:00 Probouzení, vstávání dětí, průběžná svačina (14:00- 14:20), odpolední zájmové činnosti a pohybové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí se zaměřením na hry, odchod dětí z mš.