Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 
Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. 
Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit telefonicky, sms, osobně.
 
Při náhlém onemocnění zákonný zástupce dítěte omluví dítě bezodkladně (osobně, telefonicky, písemně - sms), předem známou nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů (lékařská prohlídka, ošetření,…) oznámí třídním učitelkám, z ostatních důvodů předem požádá o uvolnění dítěte ředitelku školy.
 
Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují učitelky ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.