Platby v MŠ

1. Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za PV je stanovena Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, která je zveřejněna na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ a webových stránkách školy.
Výše úplaty je stanovena ředitelkou školy podle pravidel stanových zákonem ve výši Kč 300,-- / měsíc. V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí podle délky uzavření školy.
Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do zahájení povinné školní docházky.
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, ZZ nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. Na základě písemné žádosti pak ředitelka vydá Rozhodnutí o osvobození od úplaty.
V okamžiku, kdy zákonnému zástupci zanikne nárok na sociální příplatek, je povinen tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy a následně hradit úplatu za předškolní vzdělávání podle daných pravidel.
Zákonný zástupce, který není osvobozen od úplaty za vzdělávání dítěte, provádí úhradu bankovním převodem na účet mateřské školy (č. ú. 181985901/0300), vždy do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce za příslušný kalendářní měsíc. V měsíci září je výjimečně možnost platby v hotovosti u ředitelky školy.
 
2. Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny-výdejny, který je zveřejněn na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ a webových stránkách školy.
Platba stravného se provádí inkasním převodem z účtu strávníka na účet ZŠ (č. ú. 0111509256/0300), vždy v období od 20. do 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny ZŠ Valašská Polanka (při zahájení stravování než proběhne souhlas s inkasem).
Aktuální výše ceny stravného je MŠ I. (6 let) Kč 40,--, MŠ II. (7 – 10 let) Kč 44,-- / celodenní stravné
 
3. Třídní fond rodičů
Částka Kč 1000,-- je celoroční příspěvek sloužící k úhradám akcí pro děti během školního roku. Hradíme z něj divadelní představení, dopravu, vstupné do ZOO, solné jeskyně, exkurze a další programy pro děti (např. canisterapie, E-liška). O hospodaření s fondem je vedeno řádné účetnictví včetně evidence a dokladování jednotlivých výdajů (akce/částka/přítomné dítě). Příspěvek do třídního fondu rodičů je hrazen na začátku školního roku (během měsíce září-říjen). Na závěr školního roku dochází ke konečnému vyúčtování.
 
4. "Pitný režim"
Částka Kč 220,-- je rodiči, na úvodní třídní schůzce, odsouhlasený celoroční příspěvek, ze kterého v průběhu školního roku hradíme mikulášské balíčky, drobné odměny na Halloween, dětský den, suroviny pro třídní "kuchtění". Příspěvek se vybírá na začátku školního roku (září-říjen) oproti podpisu rodičů, veškeré výdaje jsou vedeny v samostatné evidenci a doloženy doklady.
 
5. Tričkovné
Částka Kč 150,-- je rodiči, na úvodní třídní schůzce, odsouhlasený jednorázový příspěvek na pořízení třídních triček, na které si dítě vlastnoručně namaluje obrázek třídy. Tričko dítěti zůstává. Příspěvek se vybírá na začátku školního roku (září-říjen) oproti podpisu rodičů, výdaje za nákup triček jsou jsou vedeny v samostatné evidenci a doloženy doklady.
 
6. Plavání
Částka za plavání se platí podle aktuální ceny kurzu a dopravy v době jeho konání (v lednu 2023 Kč 1430,-/10 lekcí bez dopravy). Platba se týká pouze dětí přihlášených do výuky plavání.
 
7. Lyžařský kurz
Částka za lyžařský kurz se platí podle ceny kurzu a dopravy v době jeho konání (v lednu 2023 Kč 3590,-- vč. dopravy). Platba se týká pouze přihlášených dětí.
 
8. Vícedenní výlet ("školka v přírodě")
Částka za pobyt se platí podle aktuální nabídky ubytovacího zařízení a dopravy v době jeho konání (současná energetická situace a skokový vývoj cen provozovatelům nedovoluje určovat ceny příliš dopředu).
Současná cena (listopad 2022) pro MŠ je cca Kč 550,--/den/dítě/plná penze (bez dopravy). Platba se týká pouze přihlášených dětí.
 
9. Jiné platby
  • fotografování dětí (dle aktuální nabídky)
  • preventivní oční vyšetření Primavizus (dle aktuální informace, v lednu 2023 Kč 200,--)
  • sluchový screening SPC Valašské Meziřící (dle aktuální informace)